Parish Life Photos - 2017

Pancake/Samosa Supper: Feb. 28/17